Trotste tradisies sedert 1896 | Proud traditions since 1896

Reëls en Intervensie

SKOOL- EN SPORTDRAG

Somer

Meisies
Somersrok met gordel, wit sokkies en swart voorgeskrewe skoene.

Seuns
Wit hemde, kort-/of grys langbroeke, grys skoolsokkies, swart toerygskoene.  Indien langbroek verkies word, is ‘n skooldas verpligtend.

Winter

Meisies
Skoolromp, hemp met skooldas, swart skoolkouse (nie dun tipe nie) of seunskoolkouse, swart skoolskoene, koningsblou oortrektrui (nie te groot) en skoolbaadjies.

Seuns
Wit langmou hemp met skooldas, koningsblou oortrektrui, skoolbaadjie, skoolsokkies, swart toerygskoene, grys kort- of langbroek.

Netheid

Meisies

 • Hare mag nie in die oë hang nie.  Geen jel of soortgelyke middels word aan hare toegelaat nie.  Slegs wit, koningsblou, skool oranje en swart haarlinte word toegelaat.
 • Sodra hare oor die kraag hang, moet dit vasgebind word.  Hare moet die natuurlike kleur wees en mag nie permanent gegolf wees nie.
 • Geen juweliersware en grimering mag gedra word nie, behalwe klein goudkleurige of silwerkleurige oorringe (maksimum 15mm in deursnee) sonder edelstene – een in elke oor.
 • Geen naellak word gebruik nie en naels mag nie oor vingerpunte wees nie.
 • Skooldrag word tydens skoolfunksies gedra. Sportdrag soos voorgeskryf.

Seuns

 • Hare mag nie wenkbroue en ore raak nie.  Geen alternatiewe haarstyle, bv. Mowhawk, word toegelaat nie.
 • Hare mag nie hempkraag of baadjiekraag raak nie en moet geleidelik na bo gesny word.
 • Bakkebaarde nie laer as middel van die oor nie.
 • Hare moet van natuurlike kleur wees.

Netheidskontrole

 • Register- en vakonderwysers, asook die VRL lede, is op ‘n daaglikse basis hiervoor verantwoordelik.
 • Formele netheidskontrole sal onafgekondig op ‘n deurlopende basis plaasvind.
 • Registeronderwysers onder leiding van die graadhoofde sal dit hanteer.

Algemeen

 • Provinsiale klere mag nie na klasse gedra word nie, maar wel na sportgeleenthede met die toestemming van die betrokke sportafrigter.

Selfone

Selfoon met leerdernaam , graad en seksie mag voor skool by die sekretaresses ingehandig word en aan die einde van die skooldag afgehaal word.

Bogenoemde plaas egter onnodig druk op die administratiewe kantoor. Leerders word aangemoedig om liefs selfone tuis te laat aangesien hul dringende oproepe na ouers van die kantoor af mag doen.

Selfone en elektroniese instrumente is nie tydens skoolure aangeskakel nie. Selfone wat sigbaar en of in gebruik is, word gekonfiskeer, in ʼn koevert verseël en vir die duur van 5 akademiese dae in die skool se brandkluis toegesluit.

Algemeen

 • Die skoolterrein mag onder geen omstandighede gedurende skoolure verlaat word sonder dat die leerder by die administratiewe kantoor aangemeld en die ouer of voog hom/haar uitgeteken het nie. Reёlings moet vooraf getref word.
 • Koshuise mag nie gedurende skoolure besoek word nie.
 • ‘n Rustige atmosfeer word te alle tye, veral gedurende pouses, binne die skoolgebou behou.
 • Fisieke kontak is te alle tye beperk, diskreet en fatsoenlik.
 • Natgooiery, rowwe speletjies, bakleiery, stamp of tik of klap aan mekaar word Verbied. [Die beginsel van “Respekteer persoonlike Ruimte”, geld te alle tye.]
 • Kougom word nie gekou nie.
 • In die kafeteria geld die beginsel van “Koop en Loop”.
 • Slegs graad 11 en graad 12dogters wat die kleedkamer wil gebruik mag tydens pouses op die eerste verdieping wees.
 • Leerders wat tydens pouses in ‘n klaskamer is, moet onder die toesig van ‘n leerkrag wees.
 • Speletjies vind slegs op die A-rugbyveld plaas en nêrens anders nie.
 • Geen gooi van voorwerpe, [anders as balle], word toegelaat.
 • Rook, alkoholiese drank en gewoontevormende middels word verbied.
 • Die skoolterrein, geboue en toerusting moet met respek behandel en benut word.
 • Rommelstrooi is verbode.
 • Leerders bestuur nie op die skoolterrein nie; hulle mag wel voor Huis
 • Oranje parkeer op aangewese parkeerplekke en met nodige toestemming.
 • Motorfietsryers en fietsryers parkeer op eie risiko en slegs op aangewese plekke.

Orde-reëlings

Behalwe bostaande algemene skoolreëls, bestaan daar ook ordereëls wat toegepas word vir die handhawing van goeie dissipline en orde, en om die skool se totale werking en funksionering te rig.

Kategorieë van Orde-reëlings

Kategorie 1

Akademies

 • Boeke/tuiswerk nie op aanvraag beskikbaar
 • Tuiswerk nie voltooi/laat
 • Tuiswerk afgeskryf
 • Opdrag, bv. Assesseringstaak laat ingehandig

Gedrag

 • Disrespekvolle optrede
 • Astrantheid, ongemanierdheid, onbeskoftheid
 • Gedrag beïnvloed leer- en onderrig- proses negatief
 • Stamp aan ander; [respekteer nie persoonlike ruimte]
 • Eiendom van ander wegsteek
 • Eet/drink in klas / kougom kou
 • Laat opdaag vir skool/klas sonder ʼn geldige verskoning
 • Rommel strooi
 • Onvanpaste fisieke kontak
 • Klas sonder toestemming verlaat
 • Nie betyds aantree
 • Luidrugtig in gange
 • Oortree op verbode terrein

Netheid

 • Nie volgens voorskrif
 • Slagspreuke op tasse, boeke, skoen, mure, ens.

(Leerders word ook nie toegelaat om op hulself te skryf/teken of te laat skryf/teken nie.)

Buitekurrikulêr

Afwesig van buite-kurrikulêre aktiwiteite sonder geldige verskoning.

Kategorie 2

Ongewensde Optrede:

 • Intervensievorm nie op aanvraag beskikbaar.
 • Detensievorm nie op aanvraag beskikbaar/deur ouers/voog geteken/li>
 • Leerder nie hoflik teenoor besoeker/personeellede./li>
 • Leerder in skooluniform nie volgens netheidsvoorskrifte buite skoolterrein./li>

Oneerlikheid bv.:

 • Huiswerk afskryf
 • Vervalste brief /doktersbrief / telefoonoproep/handtekening
 • Beskadiging van eiendom
 • Ontwrigtende optrede
 • Diskriminasie
 • Kultuur
 • Ras
 • Geslag
 • Godsdiens
 • Bakleiery
 • Afwesigheid van skool / klas sonder geldige verskoning
 • Vandalisme
 • Intimidasie/viktimisasie

Besit van verbode materiaal bv.:

 • Pornografiese/ander ongewensde materiaal
 • Wapens/gevaarlike voorwerpe
 • Onwettige middels
 • Oneerbiedige optrede teenoor skool / land / godsdiens simbole
 • Gegewe intervensie nie eerbiedig.

Kategorie 3

Ongewensde Optrede:

Aanranding:

 • Ander leerder
 • Opvoeder
 • Nie-doserende personeel
 • Siviele persoon
 • Eksamen / toets onreëlmatighede
 • Ernstige intimidasie / teistering van enige individu
 • Herhaaldelike onreëlmatige afwesigheid
 • Seksuele teistering /wangedrag
 • Verkragting

Seksuele aktiwiteit:

 • Skoolterrein
 • Terwyl onder jurisdiksie van Hoërskool Upington bv. toer, uitstappie
 • In besit wees / verkoop van/ onder invloed wees van:
 • Alkohol/gewoontevormende middels/dwelmmiddels
 • Diefstal / roof
 • Bestuur van motorvoertuig op skoolterrein (Uitgesluit parkering voor Huis Oranje)
 • Besit van wapens

Gesagsverwerping van:

 • Leerkragte
 • Nie-akademiese personeel
 • VRL lede

Misbruik van rekenaar:

 • Verander opstellings
 • Virusse
 • Pornografiese data
 • Verwydering van inligting
 • Aftrek van verbode data
 • Kwaadwillige beskadiging van eiendom
 • Besit van pornografiese/ander ongewenste materiaal
 • Intervensieprosedure herhaaldelik nie eerbiedig
 • Gedragskode herhaaldelik nie eerbiedig.

Kopiereg © 2020. Hoërskool Upington High School. Alle Regte Voorbehou.

Webwerf Ontwerp en Onderhou deur Web Ateljee